adatkezelesi.jpg

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

nyíl Alapelvek

A HST.hu Kutató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-093846, adószám: 12991765-2-13, a továbbiakban HST.hu Kft., Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos minden tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A HST.hu Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a kutatások, adatfelvételek és adatelemzések során a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A HST.hu Kft. partnerei bizalmas adatait egységesen kezeli: a táras vállalkozások üzleti információnak biztonságos kezelése éppen olyan fontos, mint a természetes személyek személyes adatainak védelme. Ezért az adatvédelmi törvény előírásain felül vállalja, hogy mind a magánszemélyek, mind pedig a társasági formában működő ügyfelei tekintetében alkalmazza e rendelkezéseket.

A HST.hu Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).


nyíl A kutatás adatainak kezelése

A kutatások során adott válaszokat a személyes adataiktól elkülönítve, anoním módon tároljuk, olyan technikai eljárásokkal, amely a későbbi beazonosíthatóságot is lehetetlenné teszi. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anoním módon a kutatás céljainak érdekében lehetséges. Kivételt képeznek ez alól azon kutatások, ahol az érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján a személyes azonosítókat a HST.hu Kft. a kutatási adatokkal együtt kezeli, megrendelői kérésre a kutatás érdekében.
A kutatásban résztvevő felhasználó hozzájárul, hogy a HST.hu Kft. az általa megadott különleges adatait a válaszok feldolgozása és kiértékelése céljából, az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve kezelje.


nyíl Egyéb adatkezelés

A tájékoztatóban fel nem sorolt egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor nyújtunk külön tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A HST.hu Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


nyíl Az adatkezelés informatikai biztonsága

A HST.hu Kft. informatikai rendszerei és adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a Tárhely.eu Szolgáltató Kft. által a BIX központban(ISZT BIX Central Node 10G core) bérelt szerverteremben találhatóak meg.
Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A HST.hu Kft. vállalja, hogy az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A HST.hu Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.